Voor Machinebouwers

Veilig ontwerp
De Arbowet en het Arbobesluit zijn gericht op de sociale kant van machineveiligheid. Anders gezegd; het veilig werken met machines. Uitgangspunt daarbij is dat een nieuwe machine, als product, zodanig is ontworpen dat deze veilig gebruikt kan worden. Maar hoe wordt dat veilige ontwerp geborgd?

Richtlijn en Warenwet
Alle machines die binnen de Europese Unie in de handel worden gebracht moeten minimaal voldoen aan de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen uit de Machinerichtlijn 2006/42/EG. Deze productrichtlijn is door alle lidstaten opgenomen in de landelijke wetgeving. In Nederland maakt de Machinerichtlijn deel uit van de Warenwet.

Aantoonbaarheid
De aantoonbaarheid aan de machinerichtlijn begint vanuit het perspectief van de machinegebruiker met de letters ‘CE’ op de machine. Oftewel: ‘Conformité Européenne’. Voor de machinefabrikant horen de letters ‘CE’ bij de laatste stappen in het aantoonbaar conformeren aan de eisen uit deze wetgeving.

Veilig ontwerp
Voor elke machine geldt dat deze minimaal moet voldoen aan de eisen die de Machinerichtlijn stelt. Of we nu spreken over een verpakkingsmachine of een sluis. Het ontwerpproces dat de Machinerichtlijn voorschrijft is iteratief. Dat wil zeggen; veiligheid groeit mee met het ontwerp door herhaald te toetsen. Sterker nog; het ontwerpproces moet beginnen met de risicobeoordeling.

CE-markering
Het proces van CE-markering, volgens de Machinerichtlijn, ziet er als volgt uit:

Vaststellen welke productrichtlijnen er naast de Machinerichtlijn nog meer van toepassing zijn op de machine.

Vaststellen welke essentiële eisen uit de richtlijn(en) van toepassing zijn op de machine.

Er zijn verschillende routes mogelijk, conformity assessment procedures (CAPS) genoemd. Afhankelijk van het type machine dient de passende CAP te worden vastgesteld en gevolgd.

Analyseren welke gevaren aanwezig zijn en op welke wijze deze weggenomen of gereduceerd kunnen worden. Hierbij worden geharmoniseerde normen toegepast.

Aantonen van voldoende invulling en risicoreductie van de van toepassing zijnde essentiële eisen.

Alle documenten welke nodig zijn voor de aantoning van de conformiteit dienen tenminste 10 jaar bij de fabrikant bewaard te blijven.

Als afronding van het proces brengt de fabrikant de CE-markering aan en stelt de verklaring van overeenstemming op. Hiermee verklaart de fabrikant een veilige machine ontworpen en gebouwd te hebben volgens de van toepassing zijnde eisen.

Machineveiligheid door GTSM
GTSM Machine Safety kan uw CE-markering volledig begeleiden. Maar ook wanneer u dit proces zelf uit wilt voeren kunnen wij u coachen en toetsen om zo tot een goed resultaat te komen.

GTSM voor u?
Wilt u weten wat GTSM Machine Safety voor u kan betekenen op het gebied van uw machineveiligheid? Neem dan vrijblijvend contact met ons op of laat uw gegevens achter via het contactformulier.

Wist u dat?
Wanneer verschillende machines worden gecombineerd kan er een nieuwe machine ontstaan. We spreken dan van een samenstel van machines. Voor deze nieuwe machine moet de conformiteitsprocedure worden doorlopen zoals die ook voor een ‘enkele’ machine geldt. Deze procedure leidt uiteindelijk tot het aanbrengen van de CE-markering op het samenstel. De samensteller staat juridisch gelijk aan de fabrikant. De eigenaar van een samenstel kan dus bewust of onbewust fabrikant zijn met de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid die daarbij hoort. Overigens kan bovenstaande ook gelden bij het wijzigen van machines. Het inbedrijfstellen van een machine zonder CE-markering is bij wet verboden.

Machineveiligheid begint op de tekentafel

Onze opdrachtgevers: